Obchodní podmínky

› Úvodní ustanovení
› Vymezení pojmů
› Objednávka a uzavření kupní smlouvy
› Cena zboží
› Způsoby platby, náklady na doručení
› Způsob doručení
› Dodací podmínky
› Reklamace a záruka zboží
› Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
› Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
› Závěrečné ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.dkpharma.cz, provozovaném společností DK PHARMA s.r.o. se sídlem Světice 251 01,V zahradách 224, IČ: 02755491

1.2   Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi DK PHARMA s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3    Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů

2.1    Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2.2   Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.3   Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

2.4   Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.5   Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1   Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.dkpharma.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

3.2   K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3.3   Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.4.  Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

3.5   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

3.6   Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

3.7   Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vaši osobu.

3.8   Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

3.9   Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží

4.1   Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

4.2   Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na info@dkpharma.cz, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

4.3   Zobrazení zboží: Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.

5. Způsoby platby

I)  Platbou v systému GoPay: Při platbě tímto převodem vyberte bankovní instituci poskytující možnost platby v souladu s nastavením systému Gopay, případně možnosti platby bankovnbí kartou.

II) Na dobírku (hotově při převzetí zboží)

III) Platbou převodem na účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.

6. Způsob doručení, náklady na doručení

6.1   Doručení zajišťuje Česká pošta. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.Cena baného a dopravy přes službu České pošty je 100 Kč – v pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice objednávky. Vyhledání zásilky je možné  na lince pro zákaznický servis 800 177 889

6.2   Ať už zvolíte kterýkoliv ze způsobů dopravy, vždy platí následující:
I) Objednané zboží je expedováno do 5 pracovních dnů prvního pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
II) Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi v den expedice jeho zásilky společně se zbožím.

7. Dodací podmínky

7.1    Termín dodání:
Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 15:00, Vám doručíme zpravidla do 5 pracovních dnů kamkoli po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje. Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter.

7.2   Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

8.1   Na zboží se vztahuje záruka 12 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

9.1   Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

9.2   Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

9.3   Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

  1.  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2.  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3.  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4.  spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

DK Pharma s.r.o.
V Zahradách 224
251 01 Světice

Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1   Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

10.2   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.3    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečné ustanovení

11.1   Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

11.2    V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na obchod@dkpharma.cz.

11.3  Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.7.2014.