Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI DK PHARMA s.r.o.

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu.

2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.

3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 8 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.

4. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

5. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce: DK Pharma s.r.o., Oddělení reklamací, V zahradách 224, Světice, PSČ 251 01, event. e-mailem obchod@dkpharma.cz, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

6. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.

7. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.

8. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

9. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů

1. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Používáním internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním informací o zákazníkovi a jeho nákupech v souladu s tímto zákonem.

2. Veškeré osobní údaje o zákaznících jsou důvěrné a je s nimi podle toho nakládáno. Informace poskytnuté zákazníky k uzavření obchodu jsou uloženy do databáze a jsou použity výhradně v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky, a v případě neosobního odběru sděleny kurýrovi pro účely dodání zboží.

3. Veškeré osobní údaje o zákaznících a jejich objednávkách nejsou předávány třetím osobám a nejsou užívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Pro účely doručení objednávky na zákazníkem určenou adresu je však nutné předat informace, jako je jméno a příjmení a adresa doručení, smluvní přepravní společnosti – kurýrovi. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou, jakmile pomine účel jejich zpracování, bezpečným způsobem zlikvidovány. Pokud se svobodně při registraci zákazník přihlásí jako žadatel o zasílání informačních zpráv, pak souhlasí s tím, že může být informován o novinkách a speciálních nabídkách v internetové lékárně prostřednictvím elektronické pošty, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. zákon o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let).